Hedefler

Birinci Su Şurasındaki temel amacımız kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejiler belirlemektir. Bu stratejiler doğrultusunda çiftçilerimizden akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarından bürokratlarımıza kadar su ile ilgili tüm paydaşlarımız ile birlikte su yönetim politikası belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Önümüzdeki 30 yıl için belirlediğimiz kayıp kaçakların azaltılması, sulamadan dönen suların yeniden kullanılması, bireysel farkındalığın arttırılmasıyla su tasarrufunun sağlanması, borulu şebeke sulama sistemleriyle sulama randımanının yükseltilmesi ile gıda üretimi ve tarımsal hasılatta da randıman elde edilmesi gibi hedeflere ulaşılabilmek için çeşitli tedbirler belirlenerek uygulamaya konulacaktır. Su Şurasının hedefleri doğrultusunda elde edilen kazanımlar su yönetimi ile ilgili hususlarda gelecek nesillere ışık tutacaktır.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğimiz ile büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar %30, 2028 yılına kadar ise %25 düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar %35, 2028 yılına kadar %30, 2033 yılına kadar ise %25 düzeyine indirmesi hedeflenmektedir. Birinci Su şurası ile birlikte kayıp-kaçak oranlarında dünyadaki gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılmasını sağlayacak çalışmalar gündeme getirilecektir.

Tarımsal sulamadan kaynaklı kayıplar ile mücadele için yayımlanan Sulama Sistemlerinde Su Kullanımlarının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile mevcutta %46 olan sulama randımanının 2024 yılında %55 seviyelerine yükselmesini hedeflemekteyiz. Su şurasında konunun bilimsel normlarıyla da tekrar değerlendirilmesi ile bu oranı uzun vadede daha yüksek seviyelere çekecek çalışmalar planlanacaktır.

Sanayi sektöründe de suyun verimli kullanılması için tedbirler belirledik. Bu çalışmaları NACE (Avrupa Topluluğundaki Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflandırması) kodları bazında ülke geneline yansıtmak üzere yeni bir projeye başladık. Bu projeye ek olarak, yine şuramızdaki istişarelerin kazanımlarıyla birlikte suyun sanayi sektöründe de verimini arttıracak faaliyetler belirlenecektir.

Bütün bu çalışmaların yanı sıra, bu hedeflere daha hızlı ulaşabilmek, su yönetimindeki yetki çatışmalarını önlemek, daha bütüncül ve sürdürülebilir bir su yönetimi için Su Kanunu taslağı hazırlanmış ve meclise sunulmuştur. Bu taslak ile su yönetimindeki çok başlılığın önüne geçilecek, havza bazında su yönetimi gerçekleştirilecek, havza esaslı su tahsisleri yapılacak, su kaynaklarının kullanılmasında öncelikler belirlenmiş olacak, suyun miktar ve kalite olarak yönetimi sağlanacak, su yönetimine paydaşların katılımı sağlanacak, mevzuat çakışması ve boşlukları giderilecektir.